Zgłoszenia dla Przedsiębiorców

Gmina Suchy Las prowadzi prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji społecznej tj.: poprawy warunków edukacyjnych, dostępu do kultury, rekreacji, zagospodarowania przestrzeni publicznej, inicjatyw na rzecz lokalnego rozwoju, ale również poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników.

Środki finansowe na projekty mogą pozyskiwać nie tylko instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, ale również przedsiębiorcy. Aby konkretny projekt mógł uzyskać wsparcie, konieczne jest umieszczenie go w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Obszary zgłoszone do rewitalizacji zostały zatwierdzone uchwałą nr XXIX/327/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. i obejmują miejscowości Chludowo, Biedrusko, Golęczewo, Suchy Las oraz Złotniki Osiedle w granicach określonych w w/w uchwale.

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Suchy Las do składania propozycji na formularzu dostępnym w załączniku, które ułatwią dostosowanie planowanych działań w programie rewitalizacji do potrzeb podmiotów gospodarczych.

Przedsięwzięcia prywatne można składać do 7 czerwca 2017 r. pod adresem [email protected] lub w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, Suchy Las.