RAPORT Z DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Suchy Las

Zgodnie z procesowym podejściem do działania w związku z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3  oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), dnia  9.05.2017r. zaprosił  mieszkańców Gminy Suchy Las do drugiego etapu  konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli  interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy Gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. Celem konsultacji było  zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Pobierz cały artykuł: II Etap Konsultacje Społeczne R.D. 22.06.2017r.