Obwieszczenie o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały.

Obwieszczenie o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suchy Las.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Suchy Las informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las.

 1.  Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii, zgłoszeniu uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las.

Określenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 1. Termin przeprowadzenia konsultacji: 14.02.2017 r.do 17.03.2017 r.
 • CHLUDOWO 14.02.2017 r. godz. 17.00 – 19.00, siedziba Koła Gospodyń Wiejskich, ul. Szkolna 2.
 • BIEDRUSKO 24.02.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 Dom Osiedlowy ul. Zjednoczenia 4.
 • SUCHY LAS 03.03.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 gimnazjum, siedziba Klubu Seniora , ul. Poziomkowa 11.
 • GOLĘCZEWO 10.03.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 świetlica wiejska, ul. Dworcowa 61 A.
 • ZŁOTNIKI OSIEDLE 17.03.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 świetlica, ul. Żukowa 14.
 1. Materiały podlegające konsultacji będą dostępne od dnia 14 lutego 2017 r. pod adresem: www.rewitalizacja.suchylas.pl
 2. 4. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

                                                                                                                                           Wójt Gminy Suchy Las

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *